Het ondernemersnetwerk van Rotterdam & Regio Rijnmond

Rotterdam. Sterker door Ondernemers.


Manifest gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam 2022.
U leest het verkiezingsmanifest van VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond en MKB Rotterdam Rijnmond. Dit manifest wordt ondersteund door Koninklijke Horeca Nederland afdeling Regio Rotterdam, Urban Department Store Rotterdam en Rotterdam Partners.

Gezamenlijke belangen

Op basis van de belangen van onze achterban en de speerpunten van onze organisaties zijn wij gezamenlijk tot dit verkiezingsmanifest gekomen. Hierbij staat het ondernemersbelang voorop. Het individuele belang van ondernemer, het floreren van de stad en het ecosysteem waar wij onderdeel vanuit maken, het collectief, gaan echter hand in hand.

De coronacontext en -crisis, en met name het herstel van onze lokale economie, heeft voor een groot deel de focus van dit manifest en de prioritering van onze standpunten bepaald. We kijken echter ook verder vooruit.

Met dit manifest vragen wij aandacht voor de belangen van ondernemers en zetten wij een aantal thema’s op de kaart waar juist ondernemers een grote bijdrage aan kunnen leveren. Immers vanuit ondernemerschap dragen wij met elkaar zorg voor een gezonde economie, een inclusieve stad en een stad waarin we in samenwerking aan innovatieve en duurzame oplossingen werken. Met elkaar zetten we opnieuw en met nieuwe energie Rotterdam als wereldstad op de kaart.

 

De post-corona economie: herstel en een gezonde basis voor alle ondernemers

De bestuursperiode van het nieuwe college zal in het eerste jaar vooral in het teken (moeten) staan van herstel van de Rotterdamse economie; ervoor zorgdragen dat ondernemers hun activiteiten voort kunnen zetten en weer kunnen bouwen. Met elkaar zorgen we voor een gezond en stabiel fundament van waaruit weer ruimte ontstaat voor innovatie en vernieuwing.

Meer dan ooit zijn de plannen voor de gemeenteraadsperiode 2022-2026 van belang voor ondernemers in Rotterdam. De lange termijn gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en inwoners in Rotterdam worden pas echt duidelijk op het moment dat er coalitieakkoorden worden opgesteld in 2022.

Het bedrijfsleven is van groot belang voor de lokale overheid en omgekeerd. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor welvaart, een levendige gemeente en sponsoren lokale activiteiten. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda gericht op herstel en brede welvaart.

Wij vragen u: blijf investeren, bezuinigingen bemoeilijken herstel van de lokale economie en brede welvaart.

 

Focus op vestigings- en ondernemersklimaat

Ondernemers maken zich zorgen over het verslechteren van het vestigingsklimaat in Nederland, en gezien de open en internationaal georiënteerde economie geldt dit in het bijzonder voor Rotterdam. Niet voor niets luidden onlangs VNO-NCW / MKB en de burgemeesters van 50 grote steden, waaronder Rotterdam, de noodklok over de verslechtering van het vestigingsklimaat in Nederland.

 • Voor een goed vestigingsklimaat is het essentieel dat wij internationale bedrijven weten aan te trekken. Rotterdam beschikt met Rotterdam Partners over een uitstekende acquisitie, blijf daarop inzetten en zorg voor voldoende aanbod van internationaal onderwijs.
 • Bij een metropool speelt goede bereikbaarheid een essentiële rol. Rotterdam The Hague Airport hoort bij onze metropool en is van essentieel belang voor onze internationale bereikbaarheid, als innovatiehub, voor het onderwijs en werkgelegenheid. Er werken immers heel veel mensen op, rond en voor het vliegveld.
 • Rotterdam ontwikkelt een Internationale agenda en zet in op het bevorderen van internationale handel, een positief imago en het verstevigen van relaties met belangrijke partners.
 • Naast de fysieke infrastructuur zet Rotterdam in op digitalisering met de aanleg van 5G, digitalisering van het brede mkb en een digitale infrastructuur op bedrijventerreinen en in het havengebied.
 • De komende jaren voert Rotterdam geen lastenverzwaringen door, zodat bedrijven kunnen herstellen én nieuwe bedrijven het aantrekkelijk vinden zich in onze stad te vestigen.
 • Trek in de lobby op met werkgeversorganisaties, branches, kennisinstellingen om kennis en subsidies (Groeifonds en EU) binnen te halen voor de verschillende transities (mobiliteit, energie en digitaal).

 

Bevorder verbinding Arbeidsmarkt en Onderwijs

 • Zet in op een gerichte Rotterdamse Human Capital aanpak door te investeren in maatwerk voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Vermijd zoveel mogelijk subsidies en gelden waarvoor standaard rapportage is vereist; maatwerk en creativiteit zijn hard nodig.
 • Er zijn veel constructieve samenwerkingen tussen het onderwijs en bedrijfsleven (Leerwerkakkoorden), waarbij wij oproepen tot meer innovatie in het onderwijs, inzet van het Mobiliteitscentrum Rijnmond en een gerichte werkgeversaanpak. Blijf hierop inzetten evenals sociale innovatie; een Leven Lang Ontwikkelen door middel van bijvoorbeeld het omscholingsfonds.
 • Omarm initiatieven zoals Stage010; het aanbieden van stages en praktijkonderwijs, juist in sectoren met toekomst zoals zorg, techniek en ICT.
 • Ook de IT-campus in Rotterdam is een prachtig voorbeeld dat meer aandacht, doorontwikkeling en investeringen verdient. Koppel ook nieuwe initiatieven op het gebied van digitalisering aan deze campus; schaal op waar kan.
 • Maak gebruik van RijnmondInZicht.nl en werk mee aan de doorontwikkeling. Het is van belang om met elkaar het gesprek te voeren over de arbeidsmarkt en het onderwijs aan de hand van 1 set cijfers.

 

Mobiliteit en bereikbaarheid; zorg voor aantrekkelijke alternatieven

Er is momenteel veel beleid gericht op het stimuleren van OV en de fiets. Dat is een goede ontwikkeling, mede in het licht van duurzaamheid, klimaat en het bewustzijn voor gezonder werken en leven, dat door de coronacrises is toegenomen. Er dient echter ook plek te blijven voor de auto in en rond Rotterdam, waar grote delen van de economie worden verbonden door logistiek. De ondernemer die de auto nodig heeft om zijn werk te kunnen uitvoeren op locatie moet deze locatie ook goed kunnen bereiken. Ook bezoekers en toeleveranciers moeten de (binnen)stad met de auto kunnen blijven bereiken op een duurzame en verantwoorde manier. Maatregelen om autogebruik terug te dringen dienen te volgen na de realisatie van aantrekkelijke alternatieven. Een goede balans tussen OV, fiets en auto is essentieel voor een gezonde woon- én werkstad, met daarbij aandacht voor het stimuleren van een duurzame en klimaat neutrale bevoorrading van onze stad en een gezond werk- en leefklimaat. Voor de haven is van belang dat Rotterdam ook investeert in regionale bereikbaarheid en aansluiting zoekt bij de logistieke corridors.

 • Zet in op een multimodale oeververbinding, bij voorkeur een tunnel die geschikt is voor zowel auto als metro.
 • Bouw nieuwe woningen langs het spoor (de Oude Lijn) en rond HOV knooppunten, maar zorg daarbij juist ook voor ruimte voor werk en goede verbindingen naar werklocaties. En huldig daarbij het motto ‘eerst bewegen en dan pas bouwen’.
 • Creëer ruimte voor de overslag (hubs) van goederen en bouwmaterialen aan de rand van de stad t.b.v. Zero Emissie Stadsdistributie (ZES) en Bouwlogistiek.
 • Houd rekening met effecten op de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de binnenstad; winkels en horeca dienen geen nadelige effecten te ondervinden. De ambitie om bijvoorbeeld doorgaand verkeer te verminderen mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid voor noodzakelijk bevoorradingsverkeer en bestemmingsverkeer.
 • Investeer in het elektriciteitsnetwerk en de laadinfrastructuur, anders zal de elektrificatie van het wagenpark niet slagen.
 • De slechte bereikbaarheid van werklocaties en het havengebied d.m.v. OV blijft een knelpunt in Rotterdam.

 

Ruimte voor bedrijvigheid

Ruimte voor bedrijven (binnenstedelijk) staat door transformatie t.b.v. woningbouw onder druk. Rotterdam moet ruimte blijven bieden voor werk in de stad. Een betere balans tussen wonen en werk is hoogstnoodzakelijk.

 • Behoud voldoende ruimte voor werk in en rond de stad op bedrijventerreinen en blijf investeren in goede, bereikbare kantorenlocaties.
 • Creëer voldoende kleinschalige ruimte om te kunnen ondernemen, waarbij ook ruimte is voor de maakindustrie.
 • Stabiele, betrouwbare (lokale) overheid en regelgeving, duidelijke weg er naar toe en communicatie – stikstof, energietransitie, ZES (zorg dat er weer ruimte komt voor het afgeven van milieuvergunningen, juist ook van belang voor investeringen in verduurzaming)
 • Het bedrijfsleven denkt graag mee over de Omgevingsvisie Rotterdam en over hoe de stad en haven er in de toekomst uit zullen zien.
 • De transities en verduurzaming van de haven en industrie vragen om grote investeringen.

 

Geef bezoekerseconomie stevige impuls

De Rotterdamse bezoekerseconomie en de horeca is hard geraakt door de coronacrisis. We dienen in te zetten in een levendige binnenstad met een breed winkel- en horeca aanbod. Door het ruime aanbod aan kunst en cultuur, toeristische trekpleisters én de vele evenementen is de Rotterdamse economie en binnenstad voor een groot deel afhankelijk van de bezoekers aan de stad. Dit gedeelte van de economie en werkgelegenheid verdient een stevige impuls om na de crisis weer te kunnen floreren. Hierbij is gastvrijheid, uitstraling en veiligheid van groot belang. Juist daarom zou Rotterdam moeten blijven investeren in citymarketing én acquisitie gericht op het werven en behouden van regionale en (inter-)nationale bezoekers, congressen en bedrijven dit juist dit een impuls geven.

 • Investeer in een aantrekkelijke binnenstad, pak leegstand aan, investeer in bereikbaarheid (OV en inzet van P&R), groen, kunst & cultuur en horeca.
 • Investeer in gebiedsontwikkeling zoals Feijenoord XL incl. stadion. Dit geeft een enorme impuls aan dit gebied en is ook van groot belang voor de werkgelegenheid op Zuid.

 

Zet in op een inclusieve stad

De afgelopen jaren is het aantal sociaal ondernemers in onze stad gegroeid. Deze ondernemers creëren impact zowel op het gebied van inclusiviteit als duurzaamheid en circulariteit. Thema’s die in een vooruitstrevende stad als Rotterdam niet mogen ontbreken. Door in te zetten op duurzame werkgelegenheid voor de extra kwetsbare groepen op de Rotterdamse arbeidsmarkt leveren deze ondernemers een grote bijdrage aan de uitstroom van mensen in de bijstand in onze stad. Wij vragen de aandacht voor deze groep ondernemers, juist in tijden van herstel, niet te laten verslappen. En om bij voorkeur in te zetten op reeds bestaande projecten en initiatieven en samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven te ondersteunen.

 • Dicht de maatschappelijke kloof en pak kansenongelijkheid aan. Zet in op brede welvaart en inclusie.
 • Omarm het Tien Punten Manifest Rotterdam Zuid en de concrete voorstellen om het leven van velen in Rotterdam Zuid te verbeteren. Samen met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en andere partners werken wij vanuit het bedrijfsleven aan een gezonde toekomst voor dit gebied.
 • De Talenthub op Zuid is een prachtig voorbeeld, dat wij graag verder ondersteund zien door de gemeente. Niet alleen financieel, maar ook door de bereidheid om mee te denken en werken als samenwerkingspartner, en vooral door het loslaten van bureaucratie. Laat bureaucratie niet in de weg staan van (sociale) innovatie.
 • Blijf ook investeren in initiatieven zoals het Venture en digitale Café Rotterdam. Hun missie en visie koppelen zij aan de SDG’s; Innovation is for everyone! Iedereen met een idee moet gelijke toegang hebben tot alle faciliteiten om een bedrijf of initiatief te starten of te laten groeien. Het terugdringen van kansenongelijkheid en het inzetten op vernieuwing en dus innovatie door elkaar te verrijken met kennis vinden wij van groot belang.
 • Versnel de bouw van betaalbare woningen voor groepen op de arbeids- en woningmarkt die er nu niet tussen komen. Dit zijn vaak praktische geschoolde (v)mbo-ers die onmisbaar zijn voor de Rotterdamse economie. En betrek vroegtijdig marktpartijen en samenwerkingsverbanden zoals de Regionale Bouwtafel.


Download Verkiezingsmanifest-Rotterdam